Skip to main content

O nas


Nasz zespół tworzą pracownicy, którzy zdobyli wiedzę i doświadczenie u największych podmiotów na rynku radiodyfuzji oraz telefonii mobilnej.

Nasza specjalnością jest prognozowanie rozkładu i natężenia pola elektromagnetycznego na etapie projektowym dla celów Ochrony Środowiska.

Wykonujemy przy współpracy z najbardziej doświadczonym laboratorium pomiarowym, pomiary pól elektromagnetycznych dla celów BHP i Ochrony Środowiska wokół obiektów radiowo-telewizyjnych, stacji bzowych telefonii komórkowej i innych.

Pracownicy naszego zespołu wielokrotnie brali udział w:

Oferta dla przedsiębiorców


Oferujemy:

 • Nadzór prawny i merytoryczny nad obowiązkami Klienta z zakresu pól elektromagnetycznych.
 • Pomiary pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska i BHP.
 • Analizy środowiskowe.
 • Prognozy i symulacje rozkładu i natężenia pól elektromagnetycznych dla wszystkich płaszczyzn.
 • Kwalifikacje przedsięwzięcia pod kątem konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
 • Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 • Analizy porealizacyjne.
 • Zgłoszenia instalacji wytwarzające pola elektromagnetyczne.
 • Szkolenia w zakresie oddziaływania pól elektromagnetycznych i obowiązków właścicieli instalacji.

Oferta dla klientów indywidualnych


Oferta skierowana jest do osób indywidualnych pragnących pogłębić swoja wiedzę na temat pól elektromagnetycznych.

Oferujemy:

 • Identyfikacja zagrożeń w zakresie pól elektromagnetyczny.
 • Wsparcie prawne, interpretacja dokumentacji i pomiarów.
 • Szkolenia.
 • Pomiary pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska.
 • Prognozy i symulacje rozkładu i natężenia pól elektromagnetycznych.
 • Weryfikacje dokumentacji projektowej inwestycji.

O polach elektromagnetycznych


Pole elektromagnetyczne jest nieodłącznym elementem natury i towarzyszy człowiekowi od zawsze, stanowiąc zasadniczy składnik środowiska Ziemi. Do końca dziewiętnastego wieku w środowisku występowały naturalne pola, których głównymi źródłami były pola pochodzenia ziemskiego i pozaziemskiego. Pole pochodzenia ziemskiego to głównie naturalne stałe pole elektryczne i magnetyczne Ziemi. Źródła pozaziemskie to głównie oddziaływanie słońca. Stosunkowo od niedawna naturalne środowisko Ziemi zostało zakłócone przez sztuczne pole elektromagnetyczne wprowadzone do środowiska przez urządzenia emitujące energię elektromagnetyczną takie jak: urządzenia energetyczne, stacje radiowe i telewizyjne, łączność satelitarna, stacje radiolokacyjne, radionawigacyjne, urządzenia medyczne, zabawki oraz radiokomunikacje ruchomą , w tym telefony komórkowe. Energia elektryczna, która została wypromieniowana w przestrzeń, istnieje tam w postaci fal elektromagnetycznych nazywanych w uproszczeniu falami radiowymi. W swobodnej przestrzeni poruszają się one z prędkością światła w postaci prostopadłych do siebie zaburzeń elektrycznych i magnetycznych (pól wektorowych), które jednocześnie są prostopadłe do kierunku ruchu fali.

Rys. 1. Graficzny obraz fali elektromagnetycznej.

Rys. 2. Widmo Pola elektromagnetycznego.

Polskie i Europejskie Normy


Podstawowe regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi znajdują się w Dziale IV ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska.

Zgodnie z zapisami ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez:

 • utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach oraz
 • zmniejszenie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy poziomy te nie sa dotrzymane

Wartości dopuszczalnych poziomów są podane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883). Poniżej przedstawiono tabelę z wartościami dopuszczalnymi.

Rys.1. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych obowiązujące w Polsce.

Ochrona ludności i środowiska przed polami elektromagnetycznymi jest w krajach Unii Europejskiej prowadzona w sposób niejednolity. Jest to konsekwencją statusu prawnego Zalecenia Rady z 12 lipca 1999 roku w sprawie ograniczania ekspozycji ludności w polach elektromagnetycznych (0 Hz do 300 GHz) 1999/519/EC. Status prawny tego zalecenia nie zobowiązuje krajów członkowskich do jego stosowania. Brak jednolitego podejścia do zagadnień ochrony ludności i środowiska przed polami elektromagnetycznymi jest również konsekwencją różnych systemów prawnych obowiązujących w poszczególnych krajach Unii.

Rys.2 Dopuszczalne poziomy pól elektrycznych, magnetycznych i elektromagnetycznych według zalecenia Rady Europejskiej 1999/519/EC.

Kontakt

Email: kontakt@defemi.pl

Telefon: 502 402 838